CZEGO SZUKASZ?

Regulamin

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Kuźni Trenerów

 
I.
Organizujący szkolenia
Szkolenia organizuje Kuźnia Trenerów z siedzibą ul. Cedrowa 35/2, 04-533 Warszawa. Wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00064/2016
II.
Szkolenia
Kuźnia Trenerów organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 
III.
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.  Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki na konto podane w formularzu rejestracyjnym. Wysokość zaliczki określona jest w szczegółowym opisie szkolenia.
 
IV.
Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Kuźni Trenerów mailowo.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data przesłania maila z  oświadczeniem o odstąpieniu od umowy) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki lub opłaty za szkolenie w całości. W przypadku otrzymania przez Kuźnię Trenerów oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, zamawiającemu nie przysługuje zwrot zaliczki. W przypadku gdy zamawiający dokona płatności pełnej kwoty za szkolenie i zgłosi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie krótszym niż 14 dni roboczych, ale nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia szkolenia zamawiającemu przysługuje zwrot pomniejszony o kwotę zaliczki.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Kuźnia Trenerów zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.

 
V.
Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez Kuźnię Trenerów, według wyboru Zamawiającego, Kuźnia Trenerów zwróci wpłaconą kwotę w całości w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia zmiany terminu na stronie internetowej lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Kuźnia Trenerów zastrzega sobie prawo do zmiany  programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

 
VI.
Ceny szkoleń i warunki płatności
Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania i posiłków chyba, że tak  określa opis szczegółów szkolenia.

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Kuźnię Trenerów do świadczenia usług w terminie do 10 dni roboczych od rejestracji na szkolenie,  uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości określonej w dla danego szkolenia. Pozostałą część wynagrodzenia uiszcza najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
Istnieje rownież możliwość płatności w ratach za szkolenie. Zasady płatności w ratach będą indywidualnie ustalane z Zamawiającym.

Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Kuźnię Trenerów do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

 

VII.
Rabaty
Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia. W przypadku szkoleń dedykowanych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.
 
VIII.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Kuźnia Trenerów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Kuźnią Trenerów.
 
IX.
Prawa autorskie
Wszystkie szkolenia dostępne w Kuźni Trenerów  są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
 
X.
Reklamacje
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie mailowej do Kuźni Trenerów najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.