CZEGO SZUKASZ?

Polityka prywatności

Chronimy Twoją prywatność:
pozwól nam robić to jeszcze lepiej!

Od maja weszło w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO. To dla nas wyjątkowa okazja, aby przy okazji wewnętrznej kontroli naszych systemów bezpieczeństwa w szczególny sposób zadbać o Twoją prywatność, jednocześnie zapewniając Ci indywidualny dostęp do naszych zasobów i aktualizacji dotyczących podejmowanych przez nas inicjatyw. Dlatego mamy do Ciebie prośbę o wyrażenie zgody:

Zgadzam się na przesyłanie przez Kuźnię Trenerów, skierowanej do mnie, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej).

Zgadzam się na używanie przez Kuźnię Trenerów w stosunku do mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów, SMS-ów) dla celów marketingu bezpośredniego.

Zgadzam się na przetwarzanie przez Kuźnię Trenerów moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług osób trzecich, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zgadzam się na przetwarzanie przez Kuźnię Trenerów moich danych osobowych w celu prowadzenia badań rynku i opinii.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,

 2. od podmiotu, który zawarł z nami umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Kuźnią Trenerów, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Kuźnia Trenerów z siedzibą w Nowym Targu, ul. Grel 85D, 34-400 Nowy Targ

Jakie dane przetwarzamy?

Kuźnia Trenerów przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;

 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Kuźni Trenerów (np. o usługach Kuźni Trenerów, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Kuźnią Trenerów,

3. w celu wykonania umowy zawartej z Kuźnią Trenerów na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kuźnia Trenerów, np. wystawienia faktury lub rachunku,

5. w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi Kuźnia Trenerów,

6. w celach marketingowych produktów i usług Kuźni Trenerów,

7. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane: a) w celu marketingu podmiotów trzecich, b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Kuźnia Trenerów współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych, c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Kuźnią Trenerów, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Kuźni Trenerów w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Kuźnię Trenerów jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 723 862 776 lub e-mailowo pod adresem kuzniatrenerow@gmail.com

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Kuźnią Trenerów,

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Kuźnia TrenerówXX (np. wystawienie faktury),

 3. prawnie uzasadniony interes Kuźni Trenerów (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Kuźnią Trenerów na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Kuźnia Trenerów współpracuje („Partnerzy Kuźni Trenerów”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Kuźnia Trenerów, na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Kuźni Trenerów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Kuźnia Trenerów mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Kuźnia Trenerów lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Kuźnia Trenerów i jakie mogą być podnoszone wobec Kuźnia Trenerów. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Kuźnia Trenerów na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Kuźnia Trenerów?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Administratorem danych osobowych jest Kuźnia Trenerów adres itd
Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług Kuźnia Trenerów (wysyłka broszur drukowanych, wysyłka e-maili, kontakt telefoniczny) oraz w celach określonych w poszczególnych zgodach, które Państwo wyrazili.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.


W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Kuźnia TrenerówX w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Kuźnia Trenerów jest legalne. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Kuźnia Trenerów mogą Państwo wnieść sprzeciw.


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.


Z naszym administratorem ochrony danych osobowych można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 723 862 776 lub e-mailowo pod adresem kuzniatrenerow@gmail.com